جنگل الیمستان بر فراسوی زیبایی

تور جنگل الیمستان

جنگل الیمستان بر فراسوی زیبایی

جنگل الیمستان همیشه نام سر سبزی که می آید ناگهان نام جنگل الیمستان مشهور به طلای سبز ایران را مه غلیظ و جنگل‌های سرسبز و انبوه در برگرفته است به گوشم  می خورد. این جنگل سرسبز، همچون فهرستی باز است، برایآنها که می‌خواهند جاده و جنگل و کوه و استپ، مرتع و دشت و گلزار و قلّه را در یک سفر یک روزه تجربه کنند. گیلار مجری مستقیم تور […]

بیشتر بدانید