چشمه‌های رنگین باداب‌ سورت

چشمه باداب سورت

چشمه‌های رنگین باداب‌ سورت

چشمه پلکانی باداب سورت چشمه های باداب سورت یکی از زیباترین مناظر طبیعی ایران است . چشمه‌های رنگین باداب‌سورت ساری مشتمل بر دوازده چشمه با آب‌های کاملاً متفاوت از لحاظ رنگ بو مزه می باشند. باداب سورت [Badab surt] نیز به معنی شدت اثر آب گازدار است که در زبان محلی به آن اروست وائو […]

بیشتر بدانید